Informacja o przebiegu usuwania drzew i krzewów z obszaru Pustyni Błędowskiej.

Drukuj

Od początku stycznia 2013 r. rozpoczęła się realizacja najważniejszego zadania naszego projektu, polegającego na usunięciu z południowej części Pustyni Błędowskiej określonych gatunków drzew i krzewów.

Po trzech miesiącach trwania prac wycinkowych przedstawiamy efekty działań.

 

Prace związane z odkrzaczaniem i odlesieniem są prowadzone pod bezpośrednim nadzorem biologów, leśnika, pracowników biura projektu oraz innych instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie tym terenem. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań obszar ten został odpowiednio przygotowano poprzez oczyszczenie Pustyni z niewybuchów i niewypałów. Następnie przeprowadzono szczegółową inwentaryzację przyrodniczą a zespół naukowców opracował metody i dokładny plan przebiegu wycinki w taki sposób, aby nie wpływał niekorzystnie na przyrodę tego terenu. Ustalono, że drzewa i krzewy zostaną usunięte z obszaru 300 ha południowej części pustyni, natomiast 100 ha powierzchni utworzy tzw. strefy buforowe, w których stwierdzono występowanie dużej ilości osobników roślin chronionych. Warto podkreślić, że usunięciu ulegną tylko wybrane gatunki drzew oraz krzewów.

Za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie określone gatunki roślin chronionych zostaną przemieszczone z obszaru prowadzonej wycinki do stref buforowych. Naukowcy stworzyli system i harmonogram działań zapewniając jak największy spokój zwierzętom.

Oprócz wycinania drzew i krzewów wykonane będzie także mechaniczne lub ręczne karczowanie terenu, którego celem jest usunięcie korzeni tkwiących w podłożu. Czynności takie będą wykonywane tylko w miejscach wyznaczonych przez naukowców, z zachowaniem odpowiedniej procedury działań w przypadku występowania dobrze wykształconych form akumulacyjnych piasku oraz muraw napiaskowych. Ponadto na obszarze, na którym prowadzone są prace, po ich zakończeniu zostaną zebrane wszystkie odpady drzewne, tj. gałęzie, kora i igliwie. Aby zmniejszyć ryzyko przedostania się materii organicznej do profilu glebowego, według wytycznych opracowanych przez specjalistów, przesiany zostanie grunt.

Zgodnie z założeniami projektu drewno, pozyskane podczas odlesienia i odkrzaczania zostanie przetworzone na zrębki drzewne i nieodpłatnie przekazane innym instytucjom publicznym do celów opałowych w specjalnie przystosowanych piecach.