Wykrywanie występowania niewybuchów i niewypałów oraz interwencyjne oczyszczanie terenu.

Drukuj

mapka proton22 lutego 2012 r na obszarze Pustyni Błędowskiej objętym programem Natura 2000 w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" rozpoczęły się działania polegające na wykrywaniu niewypałów i niewybuchów oraz na interwencyjnym oczyszczaniu terenu.

Prace te prowadzone są przez KONSORCJUM PUSTYNIA (firma PROTON – ARCHEO i ZHU KONTUR). Celem tych zabiegów jest przygotowanie wyżej wymienionego obszaru w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne warunki do przeprowadzenia przedsięwzięć ochrony czynnej na Pustyni Błędowskiej. Będą one polegały na sprawdzeniu całej powierzchni trzema metodami równocześni, tj.: pomiarów georadarowych, elektrooporowych i magnetycznych. Oprócz wymienionych zadań KONSORCJUM PUSTYNIA odpowiedzialne jest także za organizowanie w porozumieniu z patrolem saperskim przekazania i niszczenia niewybuchów i niewypałów poza terenem Natura 2000 oraz wywiezienie wydobytego złomu i śmieci. Wykonawca zapewnia stały nadzór saperski i archeologiczny trwający do zakończenia działań czynnej ochrony siedlisk napiaskowych poprzez usuwanie drzew i krzewów na całym terenie wykonywanej usługi.

Teren Pustyni Błędowskiej objęty wspomnianymi działaniami został podzielony na cztery etapy, które obrazuje załączona mapka. Zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym do końca 2012 r. sprawdzony i oczyszczony powinien zostać obszar odpowiadający etapowi I i II, co stanowi ok. 200 ha powierzchni. Wprowadzenie nowoczesnych metod badawczych oraz niezwykle sprawna praca wykonawców sprawiła, że zadania realizowane na tym etapie zostały zakończone już 15 lipca 2012 r i odebrane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Ze względu na sprzyjające warunki pogodowe nadal prowadzone są prace saperskie na następnym etapie.