Inwentaryzacja przyrodnicza

Drukuj

W ramach projektu Life+ „Pustynia Błędowska" na obszarze Pustyni Błędowskiej objętym programem Natura 2000 jest prowadzona szczegółowa inwentaryzacja fauny i flory, którą wykonuje konsorcjum Habitat Selection s.c. oraz Klub Przyrodników Świebodzin. Zdecydowana większość terenu została już przebadana pod względem florystycznym, jednak kompletne informacje zostaną zgromadzone w następnym sezonie wegetacyjnym.

 

Dotychczasowa inwentaryzacja florystyczna wykazała występowanie na wymienionym obszarze następujących gatunków roślin:

Gatunki roślin objętych ochroną ścisłą:

Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis

Kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis artrorubens

Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine

Pomocnik baldaszkowaty Chimaphila umbellata

Tajęża jednostronna Goodyera repens

Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum

Gatunki roślin objętych ochroną częściową:

Kalina koralowa Viburnum opulus

Konwalia majowa Convallaria majalis

Kruszyna pospolita Frangula alnus

Inwentaryzacja faunistyczna dostarczyła ciekawych informacji na temat występowanie następujących gatunków zwierząt:

Stawonogi z gromady:

Arachnida - Pajęczaki

Insecta – Owady

Płazy:

Ropucha szara Bufo bufo

Żaba trawna Rana temporaria

Gady:

jaszczurka zwinka Lacerta agilis

jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara

Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix

Inwentaryzacja ornitologiczna wykazała obecność 45 gatunków ptaków na terenie Pustyni Błędowskiej oraz 36 gatunków na terenach z nią graniczących. Nie wykazano dużych, istotnych w skali kraju lub Małopolski populacji rzadkich lub zagrożonych gatunków ptaków. Wśród najciekawszych gatunków są m.in.:

 

Lelek Caprimulgus europaeus

Dudek Upupa epops

Gąsiorek Lanius collurio

Świergotek polny Anthus campestris

Białorzytka Oenanthe oenanth

Liczebność oraz skład gatunkowy ssaków zostały opracowane również na podstawie planu zagospodarowania zwierzyny przedstawianego corocznie przez koło łowieckie nr 22 „Sokół – Kraków". Wykazano obecność następujących gatunków ssaków:

Sarna europejska Capreolus capreolus

Dzik Sus scrofa

Lis Vulpes vulpes

Kuna domowa – kamionka Martes foina

Kuna leśna – tumak Martes martes

Łoś Alces alces

Bóbr europejski Castor fiber