Współpraca z Ekologicznymi Klubami Europejskimi

Drukuj

W dniu 07 marca w szkole podstawowej w Kluczach, odbyło się spotkanie opiekunów Ekologicznych Klubów Europejskich. Tematem spotkania były tegoroczne tematy przewodnie klubów, którymi są:  ochrona bioróżnorodności, dziedzictwo kulturowe, Pustynia Błędowska. Dyskutowano o ogłoszonych konkursach dla uczniów: plastycznym "Pustynia w mojej wyobraźni" i fotograficznym "Pustynia w obiektywie". W spotkaniu uczestniczył także Krzysztof Florys z biura Projektu LIFE+ „Pustynia Błędowska”, który omówił planowane działania projektowe. Podczas dyskusji nauczyciele zgłosili potrzebę dogłębniejszego poznania problematyki czynnej ochrony siedlisk napiaskowych na Pustyni podczas specjalnych warsztatów dla nauczycieli, które zaplanowano na kolejny tydzień.

16 marca w Urzędzie Gminy przeprowadzono warsztaty z nauczycielami, mające na celu m.in. omówienie możliwości współpracy pomiędzy szkołami z Gminy Klucze a biurem Projektu LIFE+. W warsztatach wzięło udział dwudziestu nauczycieli szkół Gminy Klucze oraz trzech przedstawicieli koła PTTK w Kluczach. Na początku spotkania kierownik projektu Agnieszka Walnik przywitała uczestników i omówiła założenia projektu LIFE+. Następnie dr Kamil Kulpiński z Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił prezentację "Pustynia Błędowska – szanse i zagrożenia fenomenu polskiego  krajobrazu”. (PLIK Z PREZENTACJĄ) Jej celem było zapoznanie nauczycieli z problematyką czynnej ochrony siedlisk napiaskowych na Pustyni, poprzez omówienie następujących zagadnień:

    1. Jak powstała Pustynia – lodowce i człowiek (górnictwo)
    2. Środowisko nieożywione – podłoże i klimat. W tym porównanie ilości opadów i temperatur z prawdziwymi pustyniami.
    3. Cenne zbiorowiska roślinne – czyli co należy chronić. Czym są, jakie mają wymagania, ich pozycja w programie Natura 2000.
    4. Ciekawe rośliny, typowe dla Pustyni. Przykłady interesujących zwierząt.
    5. Zagrożenia dla przetrwania Pustyni.
    6. Plany ochrony.
Kolejna część spotkania dotyczyła wypracowania metod współpracy biura projektu "Pustynia Błędowska" ze szkołami Gminy Klucze. O Ekologicznych Klubach Europejskich działających już 11 lat w szkołach podstawowych, opowiedziała Bogusława Jakubek - opiekunka Klubu w Ryczówku. Następnie Krzysztof Florys poprowadził warsztaty, w czasie których zastanawiano się nad możliwością połączenia działań mających na celu aktywizację społeczności lokalnej wokół spraw związanych z Pustynią Błędowską. spełniającymi potrzeby szkół oraz biura projektu LIFE+ w zakresie działań na Pustyni. Efekty warsztatów będzie widać już w czasie obchodów 20-lecia instrumentu finansowego LIFE, które odbędą się 20go maja w Kluczach, w trakcie których Kluby wzbogacą prezentację LIFE+ pokazując efekty swojej działalności.
Zakończeniem warsztatów była przyrodnicza wycieczka piesza na Pustynię Błędowską, którą poprowadził dr Kamil Kulpiński. Uczestnicy spaceru poznali typowe siedliska priorytetowe na Pustyni. Odwiedzili teren użytku ekologicznego, gdzie omówiono zagadnienia związane z pracami na Pustyni.