ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Drukuj

Informujemy, iż wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie terenu do wprowadzenia zabiegów ochrony czynnej – wykrywanie występowania niewypałów i niewybuchów oraz interwencyjne oczyszczenie terenu" w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego „Life+" oraz NFOŚiGW.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie terenu do wprowadzenia zabiegów ochrony czynnej – wykrywanie występowania niewypałów i niewybuchów oraz interwencyjne oczyszczenie terenu" w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego „Life+" oraz NFOŚiGW zostały złożone 2 oferty przez:

1. Konsorcjum:

Biuro Obsługi Inwestycji Elżbieta Olczak – Majewska ul. Sempołowskiej 29, 51-660 Wrocław – lider,

GEO – RADAR Anna Groffik ul. Borowa 28a, 51-361 Wrocław, Wilczyce,

której cena oferty brutto wynosi 4 849 200,00 zł.

 

2. Konsorcjum Pustynia:

PROTON – ARCHEO Łukasz Porzuczek, Szarych Szeregów 7/43, 32-065 Krzeszowice - lider

ZHU KONTUR ul. Kolejowa 23A, 32-332 Bukowno,

której cena oferty brutto wynosi 1 749 600,00 zł.

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez Konsorcjum Pustynia: PROTON – ARCHEO Łukasz Porzuczek, Szarych Szeregów 7/43, 32-065 Krzeszowice – lider, ZHU KONTUR ul. Kolejowa 23A, 32-332 Bukowno, która zawiera najniższą cenę.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia, tj. nie wcześniej niż w dniu 07 lutego 2012 roku.

Wójt Gminy

(-) Kazimierz Ściążko

 

Szczegóły: www.wrotamalopolski.pl