ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Drukuj

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania na wykonanie ścieżek edukacyjnych w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 pn: „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej” finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego „Life+” oraz NFOŚiGW o  wartości poniżej 30 000 euro

 

Zamawiający – Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze zawiadamia, że w postępowaniu na usługę wykonania ścieżek edukacyjnych w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 pn: „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej” finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego „Life+” oraz NFOŚiGW o  wartości poniżej 30 000 euro została złożona 1 oferta przez:

- Zakład Remontowo-Budowlany Przetwórstwa Drzewnego „Prodbud” z siedzibą
w Jeleśni, ul. Poprzeczna 1 a
, której cena oferty brutto wynosi 108.842,70 zł.

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Remontowo-Budowlany Przetwórstwa Drzewnego „Prodbud” z siedzibą
w Jeleśni, ul. Poprzeczna 1 a
,

Zamawiający informuje, że umowa może zostać zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 06.10.2013 roku.


znak sprawy: BRP.271.08.2014

Klucze, 23.09.2014 r.