ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Drukuj

Klucze, dnia 15.09.2014 r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu, w którym wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na wykonanie ścieżek edukacyjnych w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”

 

 

 

Zamawiający:

GMINA KLUCZE

ul. Partyzantów 12

32-310 Klucze

zaprasza do złożenia oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścieżek dydaktycznych na obszarze Pustyni Błędowskiej wraz z wykonaniem infrastruktury.

Informacje dotyczące wytyczenia ścieżek dydaktycznych:

a)      lokalizację na mapie na obszarze 100 ha wschodniej części projektu

b)      maksymalnie trzy trasy o łącznej długości ok. 5 km

c)      trasa ścieżek musi zostać poprowadzona zgodnie z wytyczoną trasą.

Wszelkie prace związane z wykonaniem Zamówienia powinny odbywać się przy ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz osobami wskazanymi przez niego, a także z uwzględnieniem wytycznych i zastrzeżeń Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku A do Zaproszenia. Załącznik A zawiera Informacje techniczne, Infrastruktura ścieżek dydaktycznych oraz przedmiar robót.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca powinien podać:

-        cenę całkowitą brutto za wykonania przedmiotu zamówienia tj. kompleksowym wytyczeniu ścieżek edukacyjnych wraz z wykonaniem infrastruktury w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 pn.: ”Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej.

-        kwotę podatku od towarów i usług (VAT).

Cena oferty (brutto) jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest: Pani Agnieszka Walnik, tel.:

(32) 642 85 08 wew. 73, od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 13.00.

KRYTERIUM OCENY OFERT,  SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).

Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).

Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do Zaproszenia).

Cena oferty powinna być wpisana do odpowiedniej rubryki formularza „Oferta”.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kluczach ul. Partyzantów 12, 32-310 Klucze.

Ofertę wraz należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

„Oferta na wykonanie ścieżek edukacyjnych w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”

 

oraz opatrzona Nazwą Wykonawcy

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy przy ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze (Pustynne Centrum Informacji) w terminie do dnia 24.09.2014 r. godz. 11.00.

FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

–        wyborze najkorzystniejszej oferty,

–        Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

–        Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.

ZAŁĄCZNIKI

Wójt Gminy Klucze

(-) Kazimierz Ściążko