• Pustynia Błędowska

  czeka na turystów.


  Zapraszamy do odwiedzania

  Pustyni Błędowskiej.


  Szczególnie zachęcamy do wędrówek po nowo utworzonych ścieżkach edukacyjnych.

 • Pustynia Błędowska

  czeka na turystów.


  Zapraszamy do odwiedzania

  Pustyni Błędowskiej.


  Szczególnie zachęcamy do wędrówek po nowo utworzonych ścieżkach edukacyjnych.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

PDF Drukuj Email

Klucze, dnia 15.09.2014 r.

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu, w którym wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

na wykonanie ścieżek edukacyjnych w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”

 

 

 

Zamawiający:

GMINA KLUCZE

ul. Partyzantów 12

32-310 Klucze

zaprasza do złożenia oferty.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ścieżek dydaktycznych na obszarze Pustyni Błędowskiej wraz z wykonaniem infrastruktury.

Informacje dotyczące wytyczenia ścieżek dydaktycznych:

a)      lokalizację na mapie na obszarze 100 ha wschodniej części projektu

b)      maksymalnie trzy trasy o łącznej długości ok. 5 km

c)      trasa ścieżek musi zostać poprowadzona zgodnie z wytyczoną trasą.

Wszelkie prace związane z wykonaniem Zamówienia powinny odbywać się przy ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz osobami wskazanymi przez niego, a także z uwzględnieniem wytycznych i zastrzeżeń Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku A do Zaproszenia. Załącznik A zawiera Informacje techniczne, Infrastruktura ścieżek dydaktycznych oraz przedmiar robót.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca powinien podać:

-        cenę całkowitą brutto za wykonania przedmiotu zamówienia tj. kompleksowym wytyczeniu ścieżek edukacyjnych wraz z wykonaniem infrastruktury w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 pn.: ”Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej.

-        kwotę podatku od towarów i usług (VAT).

Cena oferty (brutto) jest ceną, która zostanie przyjęta do oceny ofert.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest: Pani Agnieszka Walnik, tel.:

(32) 642 85 08 wew. 73, od poniedziałku do piątku  w godz. 9.00 – 13.00.

KRYTERIUM OCENY OFERT,  SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert (o znaczeniu równym 100%) jest cena, tj. cena oferty (brutto).

Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).

Dla sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do Zaproszenia).

Cena oferty powinna być wpisana do odpowiedniej rubryki formularza „Oferta”.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kluczach ul. Partyzantów 12, 32-310 Klucze.

Ofertę wraz należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

„Oferta na wykonanie ścieżek edukacyjnych w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”

 

oraz opatrzona Nazwą Wykonawcy

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy przy ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze (Pustynne Centrum Informacji) w terminie do dnia 24.09.2014 r. godz. 11.00.

FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

–        wyborze najkorzystniejszej oferty,

–        Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

–        Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Wójt Gminy Klucze

(-) Kazimierz Ściążko

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Dziś jest: 15 Wrz 2019

Jesteśmy też na 

facebook

Jesteś tutaj: Home ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Kontakt

Biuro projektu:

 

Urząd Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1,
32-310 Klucze

Tel. +48 32 642 85 08, 642 84 39 wew.73
Fax. +48 32 642 80 52

 

life@gmina-klucze.pl

 

Informacje można uzyskać:

8:00–16:00 – w poniedziałek
7:30–15:30 – od wtorku do piątku

Kalendarium


Dzisiaj jest: Niedziela
15 Września 2019
Imieniny obchodzą
Albin, Budzigniew, Maria, Nikodem
Do końca roku zostało 108 dni.
Zodiak: Panna

Pogoda