• Pustynia Błędowska

  czeka na turystów.


  Zapraszamy do odwiedzania

  Pustyni Błędowskiej.


  Szczególnie zachęcamy do wędrówek po nowo utworzonych ścieżkach edukacyjnych.

 • Pustynia Błędowska

  czeka na turystów.


  Zapraszamy do odwiedzania

  Pustyni Błędowskiej.


  Szczególnie zachęcamy do wędrówek po nowo utworzonych ścieżkach edukacyjnych.

OGŁOSZENIE

PDF Drukuj Email

WÓJT GMINY KLUCZE

ogłasza konkurs na wyłonienie:

ZASTĘPCY KIEROWNIKA PROJEKTU

pn. „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330)

w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego „Life+", NFOŚiGW oraz budżetu Gminy Klucze.

 

1. Określenie stanowiska: stanowisko nie urzędnicze

Wymiar zatrudnienia: pół etatu

Przewidywany okres zatrudnienia: 01.08.2014 r. – 30.11.2014 r.

Miejsce pracy:

Biuro Projektu „Pustynia Błędowska"

w Urzędzie Gminy Klucze

ul. Partyzantów 1

32-310 Klucze

2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

a. obywatelstwo polskie

b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

c. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

d. nieposzlakowana opinia

e. minimum dwuletni staż pracy

f. wykształcenie wyższe magisterskie (wymagane kierunki: biologia, geologia, geografia, turystyka, ochrona środowiska)

g. udokumentowane doświadczenie zawodowe przy kierowaniu projektami, w ramach co najmniej dwóch projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

h. umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

i. bardzo dobra znajomość programów: MS Office Word, Excel, Outlook, Power Point edycja 2007 lub nowszy

j. znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu średniozaawansowanym

k. umiejętność prezentacji wyników pracy;

l. umiejętność współpracy w zespole projektowym;

3. WYMAGANIA DODATKOWE:

a. znajomość zagadnień dotyczących ochrony siedlisk na Pustyni Błędowskiej

b. znajomość zagadnień dotyczących obszarów NATURA 2000

c. odpowiedzialność i dyspozycyjność;

d. kreatywność, komunikatywność; samodzielność;

e. bardzo dobre umiejętności organizacyjne;

f. inicjatywa w działaniu;

g. bardzo dobry kontakt interpersonalny;

h. wysoka kultura osobista

4. ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU

a. Bieżący monitoring i ewaluacja całego projektu.

b. Opracowywanie raportów merytorycznych

c. Monitorowanie i raportowanie odchyleń i wyników przeprowadzonych działań

d. Analizowanie i monitorowania ryzyka, opracowywanie działań zapobiegawczych.

e. Przygotowywanie i prezentacja wewnętrznych raportów Radzie Projektu oraz na spotkaniach, konferencjach i warsztatach

f. Wsparcie organizacyjne i administracyjne Kierownika Projektu oraz zapewnienie pomocy

w trakcie kontroli

g. Dopracowywanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu

h. Promocja projektu

i. Organizowanie promocji w szkołach powiatu, warsztatów i konferencji.

j. Organizowanie innych prac przygotowawczych

k. Prowadzenie ewidencji własnego czasu pracy

l. Dbałość o prawidłowe przechowywanie dokumentacji projektowej

m. Skompletowanie i archiwizacja dokumentacji projektu

n. Wykonywanie dodatkowych zadań powierzonych przez Kierownika projektu

5. WYMAGANE DOKUMENTY

a. list motywacyjny;

b. życiorys CV;

c. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach i umiejętnościach;

d. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

e. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

f. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Oferty należy przesyłać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko zastępcy kierownika projektu - PUSTYNIA BŁĘDOWSKA", na adres: Urząd Gminy Klucze, 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1 lub składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 29.07.2014 r. do godz. 9.30.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy Klucze po w/w terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Klucze.

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy. Ocenę złożonych ofert dokona powołana przez Wójta Gminy Klucze Komisja, na podstawie złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym konkursie.

Wymagane dokumenty (CV i list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Klucze, dnia 22.07.2014 r.

 

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Dziś jest: 17 Paź 2019

Jesteśmy też na 

facebook

Jesteś tutaj: Home OGŁOSZENIE

Kontakt

Biuro projektu:

 

Urząd Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1,
32-310 Klucze

Tel. +48 32 642 85 08, 642 84 39 wew.73
Fax. +48 32 642 80 52

 

life@gmina-klucze.pl

 

Informacje można uzyskać:

8:00–16:00 – w poniedziałek
7:30–15:30 – od wtorku do piątku

Kalendarium


Dzisiaj jest: Czwartek
17 Października 2019
Imieniny obchodzą
Lucyna, Małgorzata, Marian, Sulisława,
Wiktor, Wiktoriusz

Do końca roku zostało 76 dni.
Zodiak: Waga

Pogoda